telefon +420 311 532 065   /   Tocnik.obec@seznam.cz

{

Úřední hodiny

Pondělí 20:00 - 22:00

}

Více kontaktů
Znak Obec Točník

Obec Točník / Oficiální stránky obecního úřadu obce Točník

Dokumenty

Žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad

Žádost o povolení k pokácení dřevin.

Změna trvalého pobytu.

Územní rozhodnutí.

Povolení stavby.

Přihlášení k trvalému pobytu.

Žádost o povolení k domovní studni.

Umístění stavby.

Místní šetření - stromy.

Žádost o zapsání motorového - přípojného vozidla do evidence.

Byt

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod pro potřeby jednotlivých občanů.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému.

Návrh na připojení pozemku k místní komunikaci.

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace.

Žádost o povolení odstranění stavby. 

Ohlášení drobné stavby - stavebních úprav - udržovacích prací reklamních, informačních a propagačních zařízení.

Ohlášky živnosti - dle zákona 455/1991 Sb.

Návrh na připojení pozemku na místní komunikaci.

Žádost o povolení stavby.

Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby.

Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les.

Žádost o stavební povolení k vodním dílům.

Upozornění - K podání žádosti ke stavbě domovní studny a povolení odběru vody z ní je třeba...

Žádost o vyjádření. (vodního zákona)

Žádost o vystavení lustračního osvědčení ve smyslu §8 zákona č.451/1991 Sb.

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou "Na Výsluní Hořovice".

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro . . .

Žádost o poskytnutí příspěvku na zvýšené výdaje související s trvalým používáním ortopedických, kompenzačních nebo jiných pomůcek.

Potvrzení o změně rodinného stavu, popř. změně příjmení v souvislosti se změnou stavu sňatkem.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele.

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění.

Žádost o vydání souhlasu s trasou přes pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu.

Žádost o vydání potvrzení o vyřazení z evidence SHR.

Žádost o příspěvek při péči o osobu blízkou.

Kanalizační řád

 


© 2018 Obec Točník

/

+420 311 532 065  /  +420 602 645 924
Email: Tocnik.obec@seznam.cz

Znak Obec Točník